Стоматологија

Стоматолошка служба за здравствену заштиту одраслих

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

 

Адреса: Пожаревац, Јована Шербановића 12

Начелник службе: др Весна Момчиловић, специјалиста болести зуба са ендодонцијом

Телефон: 012 522 666 локал 121

Главна сестра: Мирјана Јанковић

Телефон: 012 522 666 локал 121

Информације: 012 522 666 локал 121, 124 и 125

Радно време: Стоматолошка служба за здравствену заштиту одраслих ради у две смене сваког радног дана у времену од 7:00 до 20:00 часова часова као и дежурство сваке суботе и недеље од 7:00 до 13:00 часова

Изабрани стоматолог: избор стоматолога је добровољан, као и могућност замене у скалду са законским прописима

Заказивање: лично, на број 012/522-666 и 064/8693-406Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслих обухвата следећа одељења:

• одељења за болести зуба са ендодонцијом

• одељење опште стоматологије

• одељење оралне хирургије

• одељење стоматолошке протетике и зубне технике

• стоматолошки рендген кабинет који садржи снимање :ортопантомограм – дигиталнии и дентални радиограм стандардни


Рад у служби обавља осам стоматолога и то:

др Весна Момчиловић - специјалиста болести зуба са ендодонцијом

др Драган Ракић - специјалиста стоматолошке протетике

др Снежана Маринковић - специјалиста оралне хирургије

др Игор Илић - доктор опште стоматологије

др Александар Филиповић - доктор опште стоматологије

др Анђела Милојевић - доктор опште стоматологије

др Никола Јоцић - доктор опште стоматологије

др Алаксандра Јовић - доктор опште стоматологијеРад у служби:

Служба за Стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Пожаревац обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту становништва и пружа услуге на примарном и секундарном нивоу, које представљају интегрални део основне здравствене заштите. Служба за стоматолошку здравствену заштиту: систематски прати и проучава стање стоматолошке здравствене заштите, испитује и примењује методе раног откривања, спречавања и лечења стоматолошких обољења. Организује превентивни рад са приоритетним групама становништва, спроводи стручно усавршавање здравствених радника и сарадника и пружа све врсте услуга по специјалностима.

Садржај и обим рада:

У служби се обављају специјалистички превентивни и куративни прегледи.

Стоматолошке услуге пружају се осигураницима прегледи и лечење болести уста и зуба из чл.41 Закона о обавезном осигурању на терет средстава здравственог осигурања:

Члан 41

Осигураним лицима обезбеђују се прегледи и лечења болести уста и зуба у амбулантно-поликлиничким и стационарним условима и то најмање:

1) преглед и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања а најкасније до навршених 26 година живота, старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
2) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја;
3) указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле;
4) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре трансплантације бубрега, односно операција на срцу;
5) прегледи и лечење болести уста и зуба у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалног предела;
6) ургентни стоматолошки и хируршки прегледи и лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију остеосинтетским материјалом;
7) израда акрилатне тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година живота;
8) неопходан стоматолошки третман, укључујући и фиксне ортодонске апарате у оквиру преоперативног и постоперативног третмана код особа са урођеним и стеченим тежим деформитетом лица и вилице;
9) израда протетских надокнада лица и вилице (интраоралне постресекционе протезе и протезе лица) у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције, укључујући и имплантате за њихово учвршћивање;
10) прегледи и лечење болести уста и зуба код лица код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота;
11) прегледи и лечење болести уста и зуба осигураника из члана 22. овог закона.
Лицима из става 1. тач. 10) и 11) овог члана обезбеђује се право на прегледе и лечење болести уста и зуба ако су приходи осигураног лица испод цензуса утврђеног актом из члана 22. став 2. овог закона.
Ван стандарднене услуге пружају се свим осигураницима који нису обухваћени овим чланом по ценовнику Дома здравља Пожаревац. Одељење стоматолошке протетике и зубне технике израђује тоталне и парцијалне акрилатне протезе, визил протезе, метал-керамику, израђује ливене надоградње.