Предшколско

Служба за здравствену заштиту предшколске деце

Служба за здравствену заштиту предшколске деце

   

Адреса: Пожаревац, Јована Шербановића 12

Начелник службе: др Милана Стојановић - специјалиста педијатар

Телефон: 012 522 666 локал 154, 062-807-507-3 и 064-815-82-86

Главна сестра: вмс Јовић Дивна

Телефон: 012 522 666 локал 199

Информације: 012 522 666 локал 138

Радно време: радним даном у две смене од 07:00 до 20:30 часова, викендом и празником 07:00-13:00 часова

Изабрани лекар: избор педијатра је добровољан као и могућност замене у складу са Законским прописима

Заказивање: прегледи се заказују телефоном на број: 012-522-666 лок, 154 или лично.

Списак изабраних педијатара:

1) др Милана Стојановић - специјалиста педијатар

2) мр сци др Светлана Николић - Ацић - специјалиста педијатар, субспецијалиста пулмолог

3) др Сузана Јовчев - специјалиста педијатар

4) др Љиљана Николић - специјалиста педијатар

5) др Јасна Сарић - специјалиста педијатар

6) др Тања Берић - специјалиста педијатар


У служби здравствене заштите предшколске деце обављају се превентивни и куративни прегледи деце од рођења до поласка у школу.

У служби за здравсвену зашиту деце, педијатри раде у болесном и здравом делу - световалиште.

Рад је организован тако да сваки педијатар има свој фиксни дан у недељи када ради у саветовалишту са здравом децом тј. обавља Законом прописане превентивне прегледе у одређеном узрасту.

Доласци у саветовалиште се заказују. Рад лекара у саветовалишту је пре подне од 07:30-14:00 часова, а по подне од 14:00-20:00 часова.

Уколико лекар ради у саветовалишту, а пацијенти којима је изабрани лекар дођу због болести детета, њих збрињавају лекари који тога дана раде у делу за болесну децу и то назименично примајући пацијенте којима нису изабрани педијатри.

У служби здравствене заштите предшколске деце ради осам педијатара и 14 медицинских сестара.

Развојно саветовалиште

У оквиру службе за здравствену заштиту деце ради и Развојно саветовалиште. Шеф развојног саветовалишта је др Милана Стојановић. Развојно саветовалиште је Регионалног карактера и пружа услуге деци до поласка у школу. У њему раде педијатри, психолог, социјани радник и логопед. Радно време Развојног саветовалишта је понедељком од 13:00-20:00 часова, а осталим радним данима од 07:00-14:00 часова. Телефон за информације и заказивање је: 012-522-666 локал 177.


У развојном саветовалишту раде:

Психолог Весна Гардашевић

Логопед Милица Миладиновић

Логопед Нада Миљковић

Социјални радник Весна Николић

Виша мед. сестра Снежана Коцић


Психолог  Развојног Саветовалишта Дома Здравља Пожаревац

бави се психомоторним развојем деце од рођења до 11 године и њиховим тешкоћама које могу бити трајног или пролазног карактера. Психолог обавља психодијагностику, превентивну, психотерапијску и едукативну улогу кроз низ активности усмерених на праћење развоја деце, препознавање и идентификовање евентуалних развојних одступања као и прављење плана интервенције за свако појединачно дете, те учествује у интервенцији кроз психотерапијско - саветодавни и едукативни третман.
Ради што бољег плана интервенције за свако дете које има нека развојна одступања психолог користи низ метода и техника да би поставио дијагнозу (психолошки тестови, опсервација, интервју...), и тако предложио најбољи третман за дете у сарадњи са осталим члановима тима Развојног Саветовалишта (дефектолог-логопед, педијатар, соц.радник), али и прати ефекте стимулације детета кроз време.
Психолог у овај рад обавезно укључује и рад са родитељима и врши њихову обуку за додатни стимулативни рад у кућним условима како би се евентуалне тешкоће свеле на минимум или потпуно изгубиле.
Психолошке интервенције у Развојном саветовалишту односе се и на дијагностику и психотерапијске третмане са децом и њиховим породицама која су здраворазвојна али имају застој у некој од развојних фаза и пролазног су карактера. Проблематика је веома разнолика, обухвата све животне сфере које се могу односити на адаптационе, интелектуалне, сепарационе, трауматска искуства, породичне, школске, васпитне или функционалне тегобе детета. Дакле, све оно што се тиче психолошког раста и развоја сваког детета поверава се психологу Развојног Саветовалишта.
Психолог Разв. саветовалишта врши интелектуалну и емоционалну процену деце која су кандидати за одлагање или превремени полазак у школу.
Психолог Разв. Саветовалишта је спољни члан интерресорне комисија која се бави збрињавањем деце са сметњама у развоју.
Психолог Развојног саветовалишта Дома Здравља Пожаревац је спец. мед. псих. Весна Гардашевић


Логопед Развојног Саветовалишта Дома Здравља Пожаревац

У Развојном саветовалишту Дома здравља у Пожаревцу раде два логопеда:
Мастер дефектолог - логопед Милица Миладиновић
Дипломирани дефектолог - логопед Нада Миљковић

На превентивне логопедске прегледе деца долазе у оквиру редовних систематских прегледа у четвртој години и за полазак у школу.
Поред тога долазе и деца узраста од две до дест година по упуту педијатра или на лични захтев родитеља уколико примете неко одступање у говорно-језичком развоју.

Најчешћи проблеми због којих се деца упућују логопеду су:
- поремећај артикулације гласова (Dyslalia)
- кашњење у развоју говора
- уколико прва реч изостаје на узрасту од годину и шест месеци
- ако је реченица непотпуна и после друге године
- ако је сиромашан вокабулар у односу на узраст
- аграматизам
- ако се дете не одазива на име са годину дана
- ако не остварује контакт погледом
- первазивна патологија (спектар  аутизма)
- интелектуална ометеност
- Down синдром
- оштећења слуха
- тешкоће при усвајању школских вештина (читање,писање,рачунање)

Логопедски рад се заснива на превенцији, детекцији и третману говорно-језичких поремећаја, као и упућивање на даљу процену и дијагностику у институције вишег реда уколико је то потребно.


Спeцијални радник Развојног Саветовалишта Дома Здравља Пожаревац

Весна Николић, дипл. социјални радник Дома здравља Пожаревац

Место социјалног радника у примарној здравственој заштитити и послови које обавља:

Превенција и рано откривање занемаривања и злостављања деце као координатор

Социјална анамнеза све деце која дођу у развојно саветовалиште,

Тимски рад са тимом развојног саветовалишта,

Саветовање родитеља деце са развојним проблемима,

Помагање пацијентима у остваривању права из социјалне заштите,

Социотерапија,

Предавање у свим основним и средњим школама у оквиру саветовалишта за младе тема: превенција вршњачког насиља,

Медијско приказивање рада Дома здравља у превентивном раду ,

Соц. радник је члан градског тима за насиље у породици,

Координација са свим институцијама локалне заједнице,

Интердисциплинарни рад,

Палијативно збрињавање са службом кућног лечења као члан тима,

Сарадња са свим службама Дома здравља , патронажа, хитна помоћ и др. ради бржег и ефикаснијег детектовања проблема и решавања актуелних проблема,

Рад са жртвама насиља како децом, тако и одрсалима.

Члан градског тима за борбу против вршњачког насиља.

Координатор за електронско насиље над децом (Министарство за туризам, трговину и телекомуникације) - Безбедност деце на интернету.